തിങ്കളാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 17, 2006

Me at Dragon Market Dubai (ഫോട്ടോ)